v1.0 このツールっぽいもの作成。
v1.1 二文字追加。
v1.11 三文字追加。
v1.12 一文字追加。
v2.0 四文字追加。アプデ値増加目安追加。
v2.01 一文字追加。
v3.0 二文字追加。アプデ値増加目安編集。
v3.01 二文字追加。
v3.02 一文字追加。
---倍角変換ツール2---
v0.0.1 いろいろ。
v0.1.0 四文字追加。
v0.1.1 仕切り線追加。
0.0.1 一から三文字
0.1.0 四文字以上
1.0.0 8文字以上又は新機能追加又はその新機能の編集